eurposkaunijaEU projekti (eng. EU Projects) – upite o tome kako povući sredstva iz strukturnih EU fondova su naša svakodnevnica, a realizirati projekt financiran iz EU fondova nije nimalo lagan posao. Prvenstveno zbog toga što klijenti najčešće imaju još nedovoljno razrađene ideje koje bi bile prihvatljive za bilo koji EU fond. Stoga smo naše konzultantske usluge za  izradu projekta financiranih iz EU fondova podijelili  u nekoliko faza:

 1. Razrada projektne ideje
  1. Razrada same projektne ideje
  2. Provjera prihvatljivosti klijenta kao prijavitelja
  3. Izbor i preporuka EU fonda za projektnu ideju
 2. Ekonomska prihvatljivost projektne ideje
  1. Izrada pred – investicijske studije (za klijente iz privatnog sektora)
  2. Izrada pred – studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (za klijente iz javnog sektora)
 3. Izrada projektnog prijedloga i prijave na EU fond
  1. Upute koju dodatnu dokumentaciju je potrebno sakupiti
  2. Popunjavanje prijavnih obrazaca i pregleda dostavljene dokumentacije
  3. Izrade Investicijske studije (za klijente iz privatnog sektora) ili izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (za klijente iz javnog sektora)
  4. Pregled cjelokupne dokumentacije i prijave te slanje same prijave
 4. Osiguranje dodatne nadopune i objašnjenja u ime klijenta na zahtjeva Provedbenog tijela EU fonda.
 5. Zatvaranje financijske konstrukcije te izrada prijavne dokumentacije za poslovnu banku ili Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR)
  1. Provjera i savjetovanje oko sakupljanja dokumentacije
  2. Izrada ili dorada investicijske studije(za privatne korisnike) prema zahtjevima i uvjetima poslovne banke.
  3. Zastupanje klijenta kod poslovne banke/HBOR-a
  4. Realizacija kredita i zatvaranje financijske konstrukcije
 6. Provedba i realizacija projekta sukladno uvjetima natječaja i dobivenom kreditu.

Naše konzultantske usluge spadaju pokrivaju sve ove faze prijave na EU fond te nam je želja pomoći našim klijentima da sigurnije i jednostavnije se odluče u financiranje svojih projektnih ideja, a mi da im u tome pomognemo.